VEZÉRELVEK

WEIZI PÜNKÖSDI VÍZIÓ

Mi egy úton lév? közösség vagyunk, mely olyan emberekb?l áll, akik a keresztény küldetésnek megfelel?en alakítják életüket. Az ÚJ PÜNKÖSD közös víziója vezérel minket.

Víziónkban az emberek Isten Lelkében élnek.

– Pünkösd Isten Lelkének megtapasztalását jelenti. Önnön keresztényi mivoltunkat az Isten Lelkében való növekedésnek tekintjük.

– Arra törekszünk, hogy nap mint nap teret engedjünk a Lélek m?ködésének. Ily módon nyitottá válhatunk, és bizakodva fogadhatjuk az újat.

– Kis közösségeket tartunk fenn, melyek tagjai megosztják egymással hitüket és életüket.

Víziónkban az emberek szolidárisak egymással.

– Olyan id?ket élünk, melyeket az élet minden területén végbemen? változás jellemez. Társadalmunk sok területén veszélyben a szolidaritás. A ránk váró kihívás abban áll, hogy újragondoljuk a kort, melyben élünk, és szolidárisabbá tegyük társadalmunkat.

– Mottónk így hangzik: “Mennél spirituálisabb, annál szolidárisabb”. Arra törekszünk, hogy egységben éljük meg a spiritualitást a szolidaritással.

– Különféle szolidáris kezdeményezések mellett kötelezzük el magunkat.

Víziónkban az egyház olyan közösség, mely új nyelvet beszél.

– Pünkösd csodája abban állt, hogy ki-ki saját nyelvén volt képes megérteni az apostolok szavát. Mi ezt az “új nyelvet” keressük, melyet a mai emberek képesek megérteni.

– A “Weizi pünkösdi esemény”, a m?vészettel való összetalálkozás, valamint a “Spirituális út” ebb?l az “új nyelvért” való küzdelemb?l keletkezett. Ugyanebb?l az igyekezetb?l kiindulva szeretnénk a weizi hegyen egy lelkiségi központot létrehozni.

– Vándorló közösségünk ökumenikus. Templomainkban a megújulás útjait keressük. Az egyházon belüli reformfolyamatokban “offenzív középnek” tekintjük magunkat.

ÚTLEÍRÁS

I. HONNÉT JÖVÜNK?

Közös utunk egy vízióval kezd?dött, amelyet 1989 pünkösdjén weizi fiatalok fogalmaztak meg els? ízben egy Martin Luther Kingr?l szóló musicalben. Ez a látomás egy egyházunkon belüli új megindulásról szólt. Ez volt közös utunk kezdete. Évente fiatalok találkoztak a fiatalok pünkösdi találkozóján Weizban. A fiataloknak tartott meditációs napok adták a szellemi alapokat. A fiatalok szolidáris és elkötelezett részvétele hozta létre az “AXÉ” valamint a “Krisztina él” nev? csoportokat. 1995 pünkösdjén “Weizi Pünkösdi Vízió” címen 10 pontban fogalmazták meg látomásunkat és az messze Weiz határain túl is ismert lett. Dr. Franz König bíboros volt az els?, aki aláírta a dokumentumot. Egyidej?leg mind több feln?tt kötelezte el magát e vízió megvalósításának. Az ifjúsági találkozóból “Weizi Pünkösdi Esemény” lett, amelyhez sokszín? kulturális-spirituális- szolidáris program járul. A spirituális bázist most pásztori szemináriumok képezik. Paul M. Zulehner, ismert teológus, pünkösdi folyamatunk egyik fontos kísér?jévé lett. Olyan fontos személyiségekt?l kaptunk fontos ösztönzést, mint P. Henri Boulad, P. Iswar Prasad vagy Sr. Ishpriya. Nagyszabású közös projekt keretében építettük meg Weizban a Spiritualitás Útját. A modern m?vészettel való találkozás az évek múlásával az általunk járt út további jellegzetességévé lett. 2003-ban került sor els? ízben egy vezet? tisztségvisel?k számára tartott pünkösdi szimpóziumra. Közösen járt utunkat olyan nyitott folyamatnak tekintjük, mely dinamikus, folytonos változásban lév? környezetben vezet.

II. Kik vagyunk?

Olyan emberekb?l toborzódott útitársaság vagyunk, kik
életüket a keresztény küldetés szerint alakítják.
Az “új pünkösd” közös víziója vezet minket.
Olyan embereket képzelünk el, kik Isten szellemében élnek.
Olyan embereket képe lebeg el?ttünk, kik szolidárisak egymással.
Olyan egyház képe lebeg el?ttünk, mely az új nyelvet beszél?k közössége.

Az általunk használt logo – a tau – bibliai jel a megváltásra. Assisi Szent Ferenc használta 800 évvel ezel?tt mozgalma ismertet?jeléül, melynek kezdete egy látomás volt. Számunkra a tau mottónkat szimbolizálja: “Mennél spirituálisabb, annál szolidárisabb.”

III. Mi az, amire építünk?

A mindenre kiterjed? változás korában élünk. egyházunk szintén két korszak közötti átmeneti helyzetben van. A ránk váró kihívás nem csekélyebb, mint hogy újragondoljuk és újjáalakítsuk jelenünket. Az ehhez szükséges iránymutatást az “új pünkösdr?l” szóló látomásunktól kapjuk.

1. Pünkösd

Pünkösd Isten megelevenít? szellemének megtapasztalása. Mint Isten irántunk való odaadása, pünkösd olyan ajándék, melyet el?re sem megtervezni, sem megszervezni nem lehet. A pünkösd ébredést jelent, olyasvalamit, mi bens?nkb?l tör el?. Pünkösdöt tekinthetjük éppúgy Isten alakító erejének, mely a külvilág felé emberek révén válik láthatóvá, miként az Isten szellemében élt életbe való felnövekvés személyes-spirituális folyamatának is. A keresztény hagyományban pünkösd a húsvét utáni “50. napot” jelöli. Pünkösd húsvét beteljesülése: valami teljességgel új veszi kezdetét. Ebben az értelemben pünkösd az új ember kezdete, ezzel pedig egy új emberiségé is.

2. "Új pünkösd""

Az “új pünkösd” fogalma XXIII. János pápától ered. Jánosnál ez ama reménységhez kapcsolódott, hogy a 2. Vatikáni Zsinattal “új pünkösd” kezd?dik. Dr. Franz König bíboros egy Weizban elhangzott pünkösdi prédikációjában ekként fogalmazott: “azt szeretném, ha weizi találkozótok egy új pünkösddé válnék”. A reménység ma is él, mindegyikünkben. Ha nap mint nap teret nyitunk a Szentlélek számára, úgy nyitottak lehetünk és bizakodva foghatunk új dolgokba. A pünkösdi csoda az volt, hogy a legkülönfélébb nemzetekhez és nyelvekhez tartozó emberek közül ki-ki saját nyelvén volt képes megérteni az apostolokat és ily módon utat találni Istenhez. Mi ezt az “új nyelvet” keressük, hogy a mai emberek ténylegesen meg is érthessenek minket. Szavunk csak akkor lesz hiteles, ha bels? és küls? összhangban vannak. Ily módon az eltér? nyelvek sokfélesége áldássá lehet.

3. Pünkösdi vízió és spiritualitás

Oly korban, melyet a szigorú számok, a fizetési mérlegek és az egyidej?leg oly sérülékennyé váló életrajzok jellemeznek, mi hiszünk Isten mindig nagyobb igazságának tapasztalatában. A teológus Karl Rahnerrel együtt hisszük, hogy “a jöv? kereszténye misztikus lesz, olyan misztikus, ki megtapasztalt valamit, vagy pedig nem is lesz egyáltalán”. Mi az egyház jöv?jét olyan spirituális emberekben látjuk, akik hittapasztalatokból kiindulva arra határozzák el magukat, hogy tudatosan keresztény emberként élnek.

4. Pünkösdi vízió és szolidaritás

A pünkösdi vízió mögött spiritualitás és szolidaritás egységének elve áll. “Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt25, 40). Mottónk ezért így szól: “Mennél spirituálisabb, annál szolidárisabb”. Bibliai értelemben a világ világosságának és sójának tekintjük magunkat, vagyis minden ember számára megfelel? életmin?séget szeretnénk teremteni, és fel kívánunk lépni a visszásságok ellen.

5. Pünkösdi vízió és egyház

A pünkösdi víziónak ökumenikus jellege van. Weizban arra teszünk kísérletet, hogy gazdagabbá tegyük a katolikus plébánia és az evangélikus hitközség életét. A plébánia és a hitközség struktúrájában m?ködésünk fontos bázisát látjuk. A weizi plébánián mi voltunk a kezdeményez?i egy plébánosi zsinatnak (Pfarrkonsil). Tevékenységünket azonban nem szeretnénk csupán Weizra korlátozni. A pünkösdi látomás szellemét az emberek messze Weiz határain túlra is elviszik. Ami az egyházon belüli reformfolyamatot illeti, mi “offenzív középnek” tekintjük magunkat. Sokkal inkább elkötelezett tevékenységünkkel, mintsem megszólalásainkkal (Wortmeldung) veszünk részt e folyamatban.

6. A pünkösdi vízió és a fiatalok

Közös utunk kezdetére a fiatalság er?teljesen rányomta bélyegét. Napjainkban is számos ötlet és kezdeményezés származik lelkes fiatal emberekt?l.

7. A pünkösdi vízió és a m?vészet

Nagyra tartjuk a kortárs m?vészetet, mert benne korunk és világunk észlelésének afféle körülbástyázatlan (ungeschützt), ezért aztán valóságosabb színhelyét látjuk. A m?vészettel való találkozás részét képezi az új nyelvért való küszködésünknek. A m?vészet s?rített, nem mindennapi jelleg? tereket hoz létre, arra késztetve az embereket, hogy megtalálják önmagukat és eltaláljanak másokhoz. E tekintetben a m?vészet a spiritualitással rokon.

8. A pünkösdi vízió és a vezet?k

A vezet? tisztségvisel?k saját m?ködési területükön a jöv? szempontjából lényeges lehet?ségek fontos multiplikátorai és egybegy?jt?i. A pünkösdi vízióban társadalmi megújulásról is szó van. Ezért a vezet? tisztségvisel?k fontos beszélget?partnerek számunkra. Vezet?k egymással összekapcsolt ötletei esetleg nagyformátumú, újraformáló jelleget ölthetnek. Erre a lehet?ségre épít a vezet?k számára tartott pünkösdi szimpózium kezdeményezése.

9. Pünkösdi vízió és személyes elkötelezettség

A pünkösdi vízió bízik az egyes ember szabadságában és felel?sségében. El?ször a mindenkori társadalmi környezetben kell megélnie kereszténységét. A spiritualitásnak legel?szöris a mindennapokban kell megmutatkoznia. Minden egyes ember saját, különleges karizmáival vesz részt a pünkösdi vízió formálásában. A pünkösdi vízió esetében az els?dleges feladat nem az, hogy megszervezzünk valamit: számunkra a cselekvésnél fontosabb a lét (sein).

IV. Mivel foglalkozunk?

♦ Különféle feladatokat vállalunk az egyes plébániákon és hitközségekben.

♦ Pásztori szemináriumokat tartunk, hogy utakat nyissunk az emberek számára a spirituális tapasztalatokhoz.

♦ Lelkigyakorlatokat szervezünk, spirituális szemináriumokat és utazásokat Assisiba, Rómába és Benaresbe.

♦ Rendben tartjuk a Spiritualitás Útját Weizban.

♦ A “Krisztina él” egyesület keretében a weizi régióban fogyatékkal él?k integrációja és mobil gondozása érdekében tevékenykedünk.

♦ Az “Axé”-csoport keretében támogatjuk az egykori weizi káplán Günther Zgubic-ot, aki jelenleg a börtönökben végzett lelkészi tevékenységért felel Brazíliában.

♦ M?vészekkel folytatunk párbeszédet, és munkánkba beépítjük a m?vészetet.

♦ Olyan kis közösségeket tartunk fenn, ahol megosztjuk egymással hitünket és életünket.

♦ V. Milyen a szervezeti felépítésünk?

Tudatosan igen nyitott és szabad szervezeti felépítést választottunk magunknak. Nincsen "tagság",

mindenki velünk tarthat egy darabon, aki osztozik az “új pünkösdr?l” való víziónkban. Az, hogy valaki a mi utunkat járja, imádságban és elkötelezett tevékenységben mutatkozik meg. Úti társaságunkat egy “7-es team” vezeti, amely havonta jön össze. Az úgynevezett “harmincak körében” képviselteti magát minden olyan csoport, kezdeményezés és team, akik részt vesznek a Pünkösdi Vízió tevékenységében. .

Vezet? szervünk felépítése

A Weizi Pünkösdi Víziót közösségi formában vezetjük, a Szentélek vezetésében bízva. “Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegy?lnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” Mt 18, 20

“Zsinati éjszaka”: Mindazoknak, akik szellemi-lelki közösséget éreznek a Weizi Pünkösdi Vízióval, lehet?ségük van rá, hogy hangot adjanak meggy?z?désüknek a “Zsinati éjszaka” keretében. Ezen éjszakai rendezvény célja a kapcsolatok javítása, a spirituális elmélyülés, valamint a közös útkeresés. Nyitottság és sokféleség jellemzik ezt az éjszakát.

A 30-ak köre: Ebben a Weizi Pünkösdi Vízió minden csoportja és kezdeményezése, valamint a katolikus lelkész és az evangélikus lelkészn? képviselve van. E vezet?i kör évente ötször találkozik, és mintegy 30 tagja van. A személyi változásokat a 30-ak körében közös egyetértéssel rendezik.

7-es team: 12 személyb?l áll, körülbelül ugyanannyi n?b?l és férfiból, és havonta egyszer jön össze. Vezet?i teamként felel azért, hogy a Weizi Pünkösdi Vízió vezet?i szervezetének m?ködése szavatolva legyen. A személyi kérdéseket közös egyetértéssel rendezik a 7-es team-ben.

Vezet? és koordinátor: Ezt a tisztségvisel?t a püspök er?síti meg ebben a feladatkörben. Alapító- és vezet?i karizmáját adja bele a szolgálatba. Általa – akit a püspök nevezett ki – lesz biztosítva, hogy a helyi egyházat is bevonjuk tevékenységünkbe.

VI. Mit akarunk?

♦ … Istenhez f?z?d? eleven kapcsolatból kiindulva alakítani életünket és a többiekkel való együttélésünket.

♦ … … beszélni spirituális tapasztalatainkról.

♦ … kiállni és síkra szállni a hátrányos helyzet?ekért, a peremre szorítottakért, a kisebbségekért és az élet elesettjeiért, kitaszítottjaiért.

♦ … eleven kölcsönviszonyokat keresni a társadalom különböz? szférái között.

♦ … megkeresni annak útját-módját, miként élhetjük meg az egyházat jelenkori feltételek között.

♦ … együtt építeni a holnap egyházát.

♦ … bátorságot az újra.

♦ … együtt munkálkodni az evangélium offenzíváján.

♦ … sokféleképpen megszólítani az embereket.

♦ … tiszteletben tartani a sokféleséget.

♦ … embereket meghívni, hogy tartsanak velünk a pünkösdi vízió által mutatott úton.

VII. Tevékenységünk súlypontjai:

1. Fokozott súlyt helyezünk arra, hogy más régiókból hívjunk meg résztvev?ket a Weizi Pünkösdi Eseményre.

2. Modern zarándokút gyanánt jobban megismertetjük a Spiritualitás Útját.

3. Mi is segítünk spirituális centrummá fejleszteni a Weizberget.

4. Bevisszük a kezdet megindulásának szellemét egyházunkba.

5. Bevisszük a szolidaritás szellemét társadalmunkba.