BINKOŠTNA VIZIJA

Smo skupina ljudi na duhovni poti, ki svoje življenje oblikujemo v skladu z evangelijem. Povezuje nas skupna vizija NOVIH BINKOŠTI.

 

Naša vizija so ljudje, ki živijo v Božjem Duhu.

– Binkošti predstavljajo izkušnjo srečanja z Božjim Duhom. Krščansko življenje razumemo kot vraščanje v življenje v Svetem Duhu.

– Vsakodnevno ustvarjamo prostor za srečanje z Božjim Duhom, saj moremo le iz tega ostajati odprti in se z zaupanjem podajati na nove in neznane poti.

– Srečujemo se v majhnih občestvih, kjer si delimo vero in življenje.

Naša vizija so solidarni ljudje.

– čas, v katerem živimo, je poln sprememb. Mnoga področja družbenega življenja zaznamuje pomanjkanje solidarnosti. Pred nami je izziv, da sedanjem trenutku začnemo premišljevati drugače in ga oblikujemo bolj solidarno.

– Naše geslo se glasi: “Bolj duhovno pomeni bolj solidarno”. Prizadevamo si zato, da sta duhovnost in solidarnost v našem življenju poenotena.

– Sodelujemo in podpiramo raznovrstne solidarnostne pobude.

Naša vizija je Cerkev kot skupnost, ki govori novi jezik.

– Binkoštni čudež pomeni, da so ljudje ob prihodu Svetega Duha apostole slišali govoriti v svojih domačih jezikih. Tudi mi iščemo “novi jezik”, ki bi ga razumeli vsi ljudje našega časa.

– “Binkoštni dogodek iz Weiza”, srečanje z umetnostjo in “duhovna pot” so se razvili iz našega iskanja “novega jezika”. Na osnovi istih prizadevanj si želimo ustanoviti tudi duhovni center v Weizbergu.

– Za naš duhovno pot je značilen ekumenski duh. V naših Cerkvah iščemo duha prenove. Znotraj notranjecerkvenih reformnih procesov delujemo kot “ofenzivna sredina”.

1. OD KOD PRIHAJAMO?

Na začetku naše skupne poti je bila vizija, ki so jo na binkošti leta 1989 predstavili mladi iz mesta Weiz, ko so uprizorili muzikal o Matinu Luthru Kingu. Spregovorili so namreč o prenovi naše Cerkve in to je bil začetek naše duhovne poti. Mladi so se leto za letom srečevali na mladinskih srečanjih, ki so bila organizirana za binkošti v Weizu. Meditativni dnevi z mladimi so predstavljali duhovne temelje. Iz dejavnega sodelovanja mladine v solidarnostnih akcijah sta nastali dve skupini – Axé in Christina lebt (Christina živi). Na binkoštni praznik leta 1995 smo našo vizijo širši javnosti predstavili pod imenom “Weizer Pfingstvision” (Binkoštna vizija iz Weiza) v 10-ih točkah. Kot prvi se je pod našo vizijo podpisal kardinal dr. Franz König. Za uresničevanje naše vizije pa se je začelo zanimati tudi vedno več odraslih in tako je “binkoštni dogodek iz Weiza” iz mladinskih okvirov prerasel v raznoliki kulturno-duhovno-solidarnostni program. Duhovno osnovo sedaj predstavljajo pastoralni seminarji. Znani teolog dr. Paul M. Zulehner je postal pomembni spremljevalec našega procesa. Druge osebnosti, ki so nas navdihovale pa so še: p. Henri Boulad, P. Iswar Prasad ali s. Ishpriya. Leta 2001 se je znotraj velikega skupnega projekta izoblikovana duhovna pot v Weiz. Z leti je postal stik z moderno kulturo ena od važnejših značilnosti naše duhovne poti. Leta 2003 so se voditelji prvikrat zbrali na binkoštnem simpoziju. Našo skupno pot vidimo kot odprti proces v dinamičnih razmerah.

2. KDO SMO?

Smo skupnost ljudi na duhovni poti, ki svoje življenje oblikuje skladno z evangelijem. Povezuje nas skupna vizija NOVIH BINKOŠTI.

Naša vizija so ljudje, ki živijo v Božjem Duhu.
Naša vizija so solidarni ljudje.
Naša vizija je Cerkev kot skupnost, ki govori novi jezik.

Naš logotip – tau – je svetopisemsko znamenje odrešenja. Sv. Frančišek Asiški ga je pred 800 leti izbral za razpoznavni simbol svojega gibanja, za katerim je bila vizija. Naš logotip simbolizira naše geslo: “Bolj duhovno pomeni bolj solidarno”.

3. NA čEM GRADIMO?

Živimo v času velikih sprememb, ki zaznamujejo tudi Cerkev. Vsi smo pred izzivom, da o sedanjem trenutku začnemo premišljevati na novo in ga tudi na novo oblikovati. Pri tem nas vodi vizija “novih binkošti”.

a) Binkošti

Binkošti so izkušnja srečanja s poživljajočim Božjim Duhom. Prihod Svetega Duha je Božji dar, ki ga ne moremo niti načrtovati niti organizirati, saj gre za notranje prebujenje in za notranji preboj. Binkošti lahko razumemo tudi kot ustvarjalno Božjo moč, ki se vidno kaže v ljudeh, in kot osebni duhovni proces vživljanja v življenje v Božjem Duhu. Prihod Svetega Duha je v krščanski tradiciji “50. dan” po veliki noči in pomeni dopolnitev velikonočnega čudeža: začne se nekaj popolnoma novega. V tem smislu so binkošti začetek novega človeka in posledično tudi začetek novega človeštva.

b) "Nove binkošti"

Izraz “nove binkošti” je prvi uporabil papež Janez Pavel XXIII., s katerim je izrazil upanje, da se bodo po drugem vatikanskem cerkvenem zboru (1962-1965) začele “nove binkošti”. Kardinal dr. Franz König je v neki svoji pridigi, ki jo je imel na binkošti v Weizu, rekel: “Od vašega tukajšnjega srečanja pričakujem, da bo predstavljalo nove binkošti”. To upanje je živo in tli v vsakomur od nas. če vsak dan dajemo prostor Svetemu Duhu, bomo ostajali odprti in se bomo mogli z zaupanjem podajati novim izzivom naproti. Binkoštni čudež je bil v tem, da so ljudje različnih narodov in jezikov apostole slišali govoriti v njihovih maternih jezikih ter so tako našli pot do Boga. Tudi mi iščemo ta “novi jezik”, ki bi ga ljudje današnjega časa tudi v resnici mogli razumeti. če sta tako zunanjost kot notranjost usklajeni, je naša govorica verodostojna. Raznolikost mnogih jezikov je torej lahko velik blagoslov.

c) Binkoštna vizija in duhovnost

V času, ki ga na eni strani zaznamujejo gole številke in bilance, na drugi pa zremo, kako krhko je človeško življenje, trdno verujemo v izkušnjo še večje skrivnosti Boga. Pridružujemo se misli teologa Karla Rahnerja, ki je rekel: “Kristus prihodnosti bo mistik – tisti torej, ki ima osebno izkustvo – ali pa ga ne bo”. Prihodnost Cerkve vidimo v duhovnem človeku, ki se bo iz osebne izkušnje vere zavestno odločil za krščansko življenje.

d) Binkoštna vizija in solidarnost

Binkoštna vizija v sebi združuje princip edinosti med duhovnostjo in solidarnostjo. “Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili” (Mt 25,40). Naš moto se zato glasi: “Bolj duhovno pomeni bolj solidarno”. V svetopisemskem smislu se razumemo kot luč in sol sveta, kar pomeni, da si prizadevamo vsem ljudem zagotoviti kakovostno življenje ter nasprotujemo vsakršni obliki zla.

e) Binkoštna vizija in Cerkev

Binkoštno vizijo odlikuje ekumenski značaj. V Weizu poskušamo obogatiti življenje katoliške župnije in evangeličanske skupnosti. Pomembno osnovo našega delovanja vidimo v strukturi tako župnije kot skupnosti. V župniji v Weizu se je rodila pobuda za župnijski koncil. Naša prizadevanja pa se ne omejujejo zgolj na naš kraj, temveč duha binkoštne vizije razširjamo med ljudi daleč naokrog. Znotraj notranjecerkvenega reformnega procesa se uvrščamo v “ofenzivno sredino”. Bolj kot preko besede smo prepoznavni preko našega delovanja.

f) Binkoštna vizija in mladina

Začetek naše skupne duhovne poti je v veliki meri zaznamovala mladina in tudi danes mnoge ideje in pobude binkoštne vizije izhajajo iz navdušenja mladih ljudi.

g) Binkoštna vizija in umetnost

Sodobno umetnost spoštujemo kot zelo občutljiv in zato toliko bolj verodostojen kraj ustvarjalnega zaznavanja našega sveta in našega časa. Srečevanje z umetnostjo sodi med naša prizadevna iskanja novega jezika. Umetnost ustvarja zgoščene in nevsakdanje prostore z namenom, da bi človek našel sebe ter bližnjega in zato je umetnost sorodna duhovnosti.

h) Binkoštna vizija in voditelji

Voditelji so na svojih raznovrstnih področij delovanja pomembni razširjevalci in ustvarjalci glavnih možnosti za prihodnost. Binkoštna vizija si prizadeva tudi za prenovo družbe, zato je vloga voditeljev pri vzpostavljanju dialoga nenadomestljiva. če so ideje voditeljev povezane, dobijo večji in ustvarjalnejši značaj. Na tej ideji sloni pobuda za izvedbo binkoštnega simpozija za voditelje.

Binkoštna vizija priznava svobodo in odgovornost vsakega človeka. V prvi vrsti to pomeni, da živimo krščanstvo na vseh področjih našega življenja. Duhovnost se mora najprej pokazati v vsakdanjiku. Vsakdo sooblikuje binkoštno vizijo v skladu s svojimi posebnimi karizmami. Binkoštna vizija se prvenstveno ne posveča kakršni koli organizaciji – čeprav je delovati pomembno, je za nas pomembnejše biti.

4. KAJ POčNEMO?

♦ V posameznih župnijah in skupnostih prevzemamo različne naloge.

♦ Prirejamo pastoralne seminarje, na katerih ljudem omogočamo osebne duhovne izkušnje.

♦ Organiziramo duhovne vaje, duhovne seminarje in romanja v Assisi, Rim in Benares.

♦ Ohranjamo in gojimo duhovno pot, ki se je porodila v Weizu.

♦ Aktivno delujejo v društvu “Christina lebt”, ki si v regiji Weiz prizadeva za vključevanje in mobilno oskrbo oseb s prizadetostjo.

♦ Podpiramo skupino “Axé”, ki jo je ustanovil nekdanji kaplan Günther Zgubic, sedaj pa je odgovoren za zaporniško pastoralo v Braziliji.

♦ Vsako leti oblikujemo in organiziramo “binkoštni dogodek v Weizu”.

♦ Gojimo dialog z umetniki in v naše delo vključujemo umetnost.

♦ Zbiramo se v manjših skupinicah, kjer delimo vero in življenje.

5. KAKO SMO ORGANIZIRANI?

Naše strukture so namenoma odprte in svobodne. članstva kot takega ne poznamo. Vsakdo, ki mu je vizija “novih binkošti” blizu, se nam lahko pridruži in del poti hodi z nami. Da smo sopotniki, se vidi v molitvi in v delovanju. Našo skupnost vodi “Team 7”, ki se srečuje enkrat na mesec. Tako imenovani “Krog 30” pa združuje vse skupine, pobude in time, ki delujejo v okviru binkoštne vizije.

Naše vodstvene strukture

Binkoštno vizijo iz Weiza v zaupanju v delovanje Svetega Duha in v svetopisemskem duhu vodi skupnost: “Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi” (Mt 18,20).

“Konciliarna noč” – vsem, ki so z binkoštno vizijo iz Weiza duhovno povezani, je dana možnost, da sodelujejo pri “konciliarni noči”. Njen cilj je tesnejša medsebojna povezanost, duhovno poglabljanje in skupno iskanje poti naprej. Odprtost in raznolikost sta njeni temeljni značilnosti.

“Krog 30” – združuje skupine in pobude, ki se rojevajo v binkoštni viziji iz Weiza, vanj pa sta vključena tudi katoliški duhovnik in evangeličanska duhovnica. Ta voditeljski krog se srečuje 5-krat na leto in ga sestavlja približno 30 članov. Vsakršne personalne spremembe se sporazumno rešujejo v tem krogu.

“Team 7” – sestavlja 12 članov, po možnosti polovica žena in polovica moških, in se srečuje enkrat na mesec. Omenjeni tim je odgovoren, da vodstvene strukture binkoštne vizije iz Weiza delujejo brezhibno. Vsakršne personalne spremembe se sporazumno rešujejo v tem timu.

“Voditelj in koordinator” – za to služenje ju imenuje škof. Obe nalogi zahtevata, da ima oseba tako povezovalno kot voditeljsko karizmo. Ko ju škof potrdi, predstavljata vez binkoštne vizije z lokalno Cerkvijo.

6. KAJ SI ŽELIMO?

♦ Iz živega osebnega odnosa z Gospodom oblikujemo naše življenje in naše sobivanje.

♦ Naše duhovne izkušnje delimo z drugimi.

♦ Zavzemamo se za zapostavljene, za skupine z družbenega roba, za manjšine in za prikrajšane.

♦ Gojimo aktivne in vzajemne odnose z različnimi področji družbe.

♦ Iščemo poti in načine, kako v današnjem prostoru in času živeti Cerkev.

♦ Gradimo Cerkev prihodnosti.

♦ Pogumno začenjamo nove stvari.

♦ Sodelujemo pri “evangelijski ofenzivi”.

♦ Ljudi nagovarjamo na raznolike načine.

♦ Cenimo vrednoto različnosti.

♦ Vabimo ljudi, naj z nami hodijo po poti binkoštne vizije.

7. KATERI SO NAŠI TEMELJNI POUDRAKI?

1. Prizadevamo si, da bi binkoštni dogodek iz Weiza presegel meje naše regije.

2. Duhovno pot predstavljamo kot moderno obliko romanj.

3. V Weizbergu pomagamo pri razvijanju duhovnega centra.

4. V našo Cerkev prinašamo prenoviteljskega duha.

5. V našo družbo prinašamo duha solidarnosti.